FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- उल्लेखित बाहेक अन्य स्थानीय आवश्यकता अनुसारका सिफारिस/प्रमाणितहरु
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि र निवेदन
२) विषय संग सम्बन्धित प्रमाण कागजात
३) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- व्यवसाय नवीकरण
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- वार्षिक कारोवारको आधारमा १ %
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहबाट दर्ता भएको व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि
४) बहाल सम्झौताको प्रतिलिपि
५) आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- नयाँ व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १०००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र २) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि ३) विदेशीको हकमा राहदानीको प्रमाणित प्रतिलिपि वा सम्बन्धित दूतावासको निजको परिचय खुल्ने सिफारिस ४) ३ प्रति फोटो ५) घर बहाल सम्झौता ६) आफ्नै घर टहरा भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको ७) स्थानीय तहको नाममा दर्ता नगरी प्यान वा अन्य निकायमा दर्ता गरी व्यवसाय दर्ता गरेको हकमा प्यान दर्ता वा अन्य निकायबाट जारी गरेको व्यवसाय प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ८)  सम्बन्धित वडाकाे  सिफारिस ९) व्यवसायीकाे  लाल पुर्जाकाे प्रतिलिपी नभएमा परिवारकाे नाममा रहेकाे लालपूर्जाकाे प्रतिलिपी सहित मन्जुरी नामा १०) कार्ययाेजना  विवरण 

सेवा प्रकारः- विवाह दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) दुलाहा र दुलहीको नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजु भाइको नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
४) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- सम्बन्ध विच्छेद दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि
३) पति पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि एक एक प्रति
४) केटाको स्थायी ठेगाना सम्बन्धित वादको हुनु पर्ने

सेवा प्रकारः- बसाइँसराइ जाने /आउने दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
२) बसाइँसराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालय बसाइँसराईको कागजात
३) बसाइँसराई गरि जाने/आउने ठाउँको जग्गा धनि पुर्जाको प्रतिलिपि
४) बसाइँसराई गरि आउनेको हकमा बसाइँसराई गरी ल्याएको प्रमाण-पत्र
५) जाने आउने सवै व्यक्तिको नागरिकता र जन्म दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
६) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- मृत्यु दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
३) मृतक संग सम्बन्ध जोडिने प्रमाण-पत्र
४) अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
५) मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
६) सुचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सर्जमिन पत्र

सेवा प्रकारः- जन्म दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घटना घटेको ३५ दिन सम्म कुनै शुल्क लाग्ने छैन
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) वालकको बाबु/आमाको नागरिकता
३) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
४) अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- मालपोत वा भूमिकर
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- प्रति रोपनी ८/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) प्रथम वर्षको लागि जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा, नविकरणको लागि अगिल्लो आ.व.मा मालपोत तिरेको रसिद वा यस कार्यालयबाट जारि गरिएको मालपोत नवीकरण बुक
३) घर जग्गा कर र एकीकृत कर तिरेको प्रमाण

सेवा प्रकारः- विज्ञापन कर
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५ %
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन र संस्थाको प्रमाणित कागजात
२) सम्बन्धित स्थानीय तहमा तिर्न बुझाउन पर्ने व्यवसाय र अन्य करको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- बहाल कर
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५ %
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) बहाल सम्झौता
३) नेपाल सरकारमा बहाल संग सम्बन्धित निकायमा दर्ता गरेको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
४) नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि
५) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर तिरेको रसिदको वा निर्धारण आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- एकीकृत सम्पति कर/ घर जग्गा कर
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १ %
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) जग्गा धनि पुर्जाको प्रतिलिपि
३) भवन नक्सा स्वीकृत प्रमाण-पत्र र नक्साको प्रतिलिपि
४) भवन/ जग्गा खरिद गरेको भए मालपोतबाट रजिस्ट्रेसन पारित लिखतको प्रतिलिपि
५) (शैलुङ गाउँपालिका) घोषणा हुनु पुर्व निर्माण भएका भवनका हकमा नापी नक्सा वा स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन
६) मालपोत तिरेको रसिद
७) आ.व.०५७/०५८ पुर्व आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा कर तिरेको भए सो को प्रमाणित प्रतिलिपि
८) नागरिकता र नापी नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- मिलापत्र कागज/उजुरी दर्ता
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) मिलापत्र गर्ने दुवै पक्षको सयुक्त निवेदन
२) सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) विषय संग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु

सेवा प्रकारः- अंग्रेजी सिफारिस तथा प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) विषय संग सम्बन्धित प्रमाण कागजातको प्रतिलिपि
३) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) भवन नक्सा पास प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) निर्माण सम्पन्न प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
४) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५) जग्गा धनि पुर्जाको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- जग्गा रेखाङ्कनको कार्य/सो कार्यमा रोहबर
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) सम्बन्धित कार्यालयको पत्र
३) प्राविधिक प्रतिवेदन
४) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- अविवाहित प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) संरक्षक वा अभिभावकले कार्यालयको रोहवरमा गरेको सनाखत पत्र
३) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्काको पत्र
४) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
५) विदेशमा रहेकाको हकमा विदेश स्थित नेपाली नियोगबाट आएको सिफारिस

सेवा प्रकारः- हकवाला वा हकदार प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकता प्रमाण-पत्र को प्रतिलिपि र निवेदन
२) नाता प्रमाणित प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) हकदार प्रमाणितको लागि स्थलगत सर्जमिन
४) हकदार प्रमाणित गर्ने थप प्रमाण कागज
५)) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
६) आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- कागज/ मन्जुरीनाम प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
३) प्रमाणित गर्नु पर्ने विषय संग सम्बन्धित प्रमाण कागजहरुको प्रतिलिपि
४) मन्जुरी नाम लिने र दिने दुवै व्यक्ति

सेवा प्रकारः- घर पाताल प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) घरको नक्सा, नक्सा पास प्रमाण-पत्र
३) स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन
४) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५) आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- विवाह प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) दुलहा दुलहीको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) बसाइँ सरि आएकाको हकमा बसाइँसराई दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) दुलहा दुलही दुवै उपस्थित भइ सनाखत गर्नु पर्ने
४) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५) वि.स. २०३४ पछिको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- जन्म मिति प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) नावालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) बसाइँसराई गरी आको भए सो को प्रमाण-पत्र
४) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- चार किल्ला प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) जग्गा धनि पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि
३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि नापी नक्सा
४) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
५) निवेदक स्वयं वा निजले अन्य व्यक्तिलाई तोकेको हकमा निज निवेदकले दिएको अधिकृत वारेस नामको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर बाटो प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन (बाटोको नाम, टोल समेत खुलाइएको) र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
२) जग्गा धनि पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि
३) जग्गा रहेको क्षेत्रको प्रमाणित सक्कल नापी नक्सा
४) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५) लिने दिने दुवै व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि सहित उपस्थित हुनु पर्ने वा निज हरुले दिएको अधिकृत वारेसको प्रमाणित प्रतिलिपि
६) स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन

सेवा प्रकारः- संस्था दर्ता सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) विधान वा नियमावली, निवेदन र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) संस्था भाडामा बस्ने भए सम्झौता पत्र र बहाल कर तिरेको रसिद , नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
३) संस्था आफ्नै घरमा बस्ने भए सो को जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा र नक्सा पास प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
४) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाई पठाउने कार्य
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन तथा नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) कार्यालयको पत्र
३) विषय संग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु

सेवा प्रकारः- नि:शुल्क वा स:शुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन तथा नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) विपन्नता खुल्ने प्रमाण कागजात
३) सिफारिस आवश्यक भएको अन्य कारण

सेवा प्रकारः- कोठा खोल्ने कार्य/ रोहबरमा बस्ने कार्य
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) कारण प्रस्ट खुलेको निवेदन
२) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
३) बहाल सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि
४) जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्र
५) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
६) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- मृतक संगको नाता प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन तथा नाता खुल्ने प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) हकदारहरुको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) मृत्यू दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
४) मृतकको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
५) हकवाला नावालक भए जन्म दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
६) बसाइँसराई गरेको हकमा बसाइँसराई प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
७) हकदारहरुको पासपोर्ट साइजको फोटो ४ प्रति
८) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का
९) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- जिवित संगको नाता प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन तथा नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) नाता खुल्ने प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) सर्जमिन गरी बुझुनु पर्ने भएमा साक्षी बस्ने ७ जनाको नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
५) नाता प्रमाणित गर्नु पर्ने व्यक्तिहरुको २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

सेवा प्रकारः- नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) जग्गा धनि प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) नापी नक्सा
४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
५) जग्गा धनीको स्वीकृतिको सनाखत गर्नु पर्ने
६) जग्गा धनीले सनाखत गरेको कागजात

सेवा प्रकारः- संरक्षक सिफारिस(संस्थागत)
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) संस्थाको नवीकरण सहितको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि एवं विधान पत्रको प्रतिलिपि वा नियमावलीको प्रतिलिपि
३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
४) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद/ नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
५) आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- संरक्षक सिफारिस(व्यक्तिगत)
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) संरक्षक दिने र लिने व्यक्तिको नागरिकता र जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
४) आवश्यक अनुसारको स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का
५) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- जग्गा दर्ता सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर भए घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
४) साविक लगत प्रमाणित प्रतिलिपि
५) फिल्ड बुक उतार
६) स्थलगत निरिक्षण प्रतिवेदन
७ ) जग्गाको नापी नक्सा
८) जग्गा संग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु
९) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- व्यक्तिगत विवरण सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
४) विषय संग सम्बन्धित अन्य प्रमाण कागजातहरु

सेवा प्रकारः- विद्यालय संचालन स्वीकृत/ कक्षा वृद्धि सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) विद्यालय कक्षा वृद्धिको लागि निवेदन
२) विद्यालय दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहको नाममा चालु आ.व.को नवीकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्र
४) सरकार बाहेकका विद्यालयको हकमा चालु आ.व सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद
६) निरिक्षण प्रतिवेदन

सेवा प्रकारः- आन्तरिक बसाई सराई सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
२) सरि जाने व्यक्तिहरुको नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र नागरिकता प्रमाण-पत्र नभएको हकमा विवाह दर्ता वा जन्म दर्ता वा उमेर खुलेको निस्साको प्रमाणित प्रतिलिपि
३) जग्गा धनि प्रमाण-पुर्जाको प्रतिलिपि/ घर वा जग्गा नभएकाको हकमा व्यवसाय वा बसाइँ खुल्ने प्रमाणित कागजात
४) घर जग्गा भएकाको हकमा घर भए चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५) घर जग्गा नभएकाको हकमा सम्बन्धित घर धनि संग गरेको घर बहालको सम्झौता

सेवा प्रकारः- विद्यालय ठाउँ सारी सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) विद्यालय ठाउँ सारीको लागि निवेदन
२) विद्यालय दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहको नामको नवीकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र
४) (सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालय बाहेक अन्यमा ) चालु आ.व. सम्मको सरि जाने ठाउँ र हालको ठाउँ दुबैको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद/ नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
६) स्थायी लेखा नं. प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
७) निरीक्षण प्रतिवेदन
८) सरि जाने ठाउँको वडा कार्यालयको अनुमतिपत्र

सेवा प्रकारः- उद्योग ठाउँ सारी सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) उद्योग ठाउँ सारीको लागि निवेदन
२) उद्योग दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहको नामको नवीकरण सहितको व्यवसाय दर्ता प्रमाण-पत्र
४) आफ्नै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद/ नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
६) (स्थानीय तहको नाम) क्षेत्र भित्र सरि जाने भए सम्बन्धित वडा कार्यालयको अनुमतिको सिफारिस पत्र

सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र
२) व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) आफ्नै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
४) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
५) २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो

सेवा प्रकारः- चौपाय सम्बन्धि सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) विद्यालय ठाउसारिका लागि निबेदन
२) विद्यालय दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहको नामको नविकरण सहितको व्यबसाय दर्ता प्रमाण पत्र
४) (सरकारी एवं सामुदायिक विद्यालयबाहेक अन्यमा) चालु आर्थिक वर्षसम्मको सरीजानर ठाउँ र हाल को ठाउँ दुवैको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृतसम्पति कर तिरेको रसिद
५) बहालमा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि र बहाल कर तिरेको रसिद / नतिरेको भए तिर्नु बुझाउनु पर्ने
६) स्थायी लेखा नम्बर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
७) निरीक्षण प्रतिबेदन
८) सरि जाने ठाउँको वडा कार्यालयको अनुमति पत्र

सेवा प्रकारः- नाबालक परिचय पत्र सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) बाबु आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
२) जन्म दर्ताको प्रमाण-पत्र प्रमाणित प्रतिलिपि
३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
४) नावालक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत पेश गर्ने
५) नावालक अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्ने
६) दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो

सेवा प्रकारः- कोर्ट फि मिनाहा सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) आफ्नै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
३) अदालतमा मुद्दा परेका प्रमाण कागजात
४) कोर्ट फी मिनाहा हुनुपर्ने स्पष्ट कारण लिखित रुपमा दिनुपर्ने
५) स्थानीय सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- व्यापार व्यवसाय नभएको सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) कारण सहितको निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण-पत्र
४) आफ्नै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५) सर्जमिनका मुचुल्का आवश्यक परेमा सो समेत

सेवा प्रकारः- व्यबसाय संचालन नभएको सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) व्यवसाय संचालन नभएको कारण सहितको निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) स्थानीय तहको नाममा व्यवसाय दर्ता गरेको प्रमाण-पत्र
४) आफ्नै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५) स्थलगत प्रतिवेदन
६) घर बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
७) सर्जमिनका मुचुल्का आवश्यक परेमा सो समेत

सेवा प्रकारः- व्यवसाय बन्द सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) आफ्नो व्यवसायको विस्तृत व्यहोरा सहितको निवेदन पत्र
२) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) चालु आर्थिक वर्ष सम्मको व्यवसाय नवीकरण गरेको प्रमाण-पत्रको सक्कल
४) घर बहाल सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि
५) स्थलगत प्रतिवेदन
६) विदेशीको हकमा परिचय खुल्ने कागजात वा सम्बन्धित दूतावासको पत्र
७) आफ्नै घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- जग्गा मुल्यांकन सिफारिस/प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) जग्गा धनी प्रमाण-पत्रको प्रमाणितप्रतिलिपि
३) जग्गाको आसपासको चलन चल्तीको मूल्य प्रक्षेपण
४) हालसालै आसपासको खरिद बिक्रि भएको भए सो प्रमाण वा सर्जमिन मुचुल्का
५) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- दुवै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस/फरक जन्म मिति संसोधन सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) नाम फरक परेको पुष्टि गर्ने प्रमाणित कागजातहरु
३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
४) सम्बन्धित व्यक्ति वा हकवाला उपस्थित भई सनाखत गर्नु पर्ने
५) आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रहरी सर्जमिन मुचुल्काको प्रतिवेदन माग गर्न सक्ने

सेवा प्रकारः- जिवित रहेको सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
३) व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने
४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- धारा जडान सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) जग्गा धनी प्रमाण-पत्रको प्रमाणितप्रतिलिपि
३) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि
४) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- विद्युत जडान सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) जग्गा धनी प्रमाण-पत्रको प्रमाणितप्रतिलिपि
३) हक भोगको श्रोत खुल्ने कागजात
४) नक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि
५) अन्य आवश्यक कागजातहरु
६) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः- आर्थिक अबस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) आर्थिक अबस्था कमजोर भएको पुष्टि हुने कागज

सेवा प्रकारः- आर्थिक अबस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा
३) आय श्रोत भए आय श्रोत खुल्ने कागजात
४) अन्य आवश्यक कागजात
५) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
६) सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न खोजेको स्पष्ट आधार
२) साविक मुलुकको नागरिकता परित्याग गरेको वा परित्याग गर्न कारवाही चलाएको पुष्टि गर्ने कागजातहरु
३) नेपालमा १५ वर्ष देखि कुनै व्यवसाय वा काम गरी बसेको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
४) वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि विबाह दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि र सम्बन्धित देशको आधिकारिक प्रमाण पत्र
५) नेपाली भाषा बोल्न र लेख्न जान्ने प्रमाण कागजातहरु
६) पासपोर्ट साइजको फोटो ३ प्रति
७) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
८) सर्जमिन मुचुल्का

सेवा प्रकारः- स्थायी बसोबास सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) बसाइँसराइको हकमा बसाइँसराई दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
४) जग्गा धनी प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र आमा र बुबाको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) जन्म दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) विवाहित महिलाको हकमा पति र आमा बुबाको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
४) चारित्रिक प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि(विद्यार्थीको हकमा)
५) विवाह दर्ता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि(विवाहितको हकमा)
६) बसाइँ सरी आएको हकमा बसाइँसराइ प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
७) दुवै कान देखिने पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
८) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
९) कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस
१०) प्रतिलिपि नागरिकताको हकमा पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- अस्थायी बसोबास सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि र बसोबास गर्ने घर नं., टोल मार्ग वा बाटोको नाम
२) बहालमा बसेको भए घर धनीको सनाखत मुचुल्का र निजको नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) कर्मचारीको हकमा हाल कार्यरत रहेको कार्यालयको पत्र
४) घर बहाल कर तिरेको रसिद
५) घर बहालको सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- अपाङ्ग सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्र/ जन्म दर्ताको प्रतिलिपि
२) कुन प्रकारको शारीरिक अपाङ्गता हो सो सम्बन्धि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको सिफारिस
३) व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने वा सम्बन्धित कर्मचारीको प्रतिवेदन

सेवा प्रकारः- विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद, व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर तिरेको रसिद
३) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन पत्र र नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
२) घर भएमा चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद, व्यवसाय भएमा व्यवसाय कर तिरेको रसिद
३) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर कायम सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

१) घर कायम सिफारिस पाऊँ भन्ने सम्बन्धी निवेदन
२) नागरिकता प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
३) सम्बन्धित जग्गाको लाल पुर्जाको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि
४) स्थलगत प्रतिवेदन
५) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- मोही लगत कट्टा सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००\
आवश्यक कागजातहरुः-

१) मोही लगत कट्टा हुनु पर्ने पूर्ण विवरणको निवेदन
२) निवेदकको नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
३) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपि
४) जग्गाको प्रमाणित नापी नक्सा
५) चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद
६) जग्गाको श्रेस्ता र फिल्ड बुकको प्रमाणित प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- घर जग्गा नामसारी सिफारिस
सेवा समयः- सोहि दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य,वडा सचिव/सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) घर जग्गा नामसारी सम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलेको निवेदन ।
२) निवेदकको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
३) मृतक र निवेदक विचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४) जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
५) सर्जमिन मुचुल्का गरी बुझ्नु पर्ने भए सर्जमिनमा सक्षी बस्नेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
६) चालु आर्थिक वर्ष सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- नाता प्रमाणित
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २००
आवश्यक कागजातहरुः-

सबै परिवारको नागरिकताको फोटोकपी, नावालकको हकमा जम्न दर्ताको प्रमाण पत्र, सबै परिवारको फोटो पासपोर्ट साइज

सेवा प्रकारः- दर्ता चलानी
सेवा समयः- ५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- दर्ता चलानी शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका/ वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ०
आवश्यक कागजातहरुः-

चिठ्ठी पुर्जी

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १५
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पन्जिधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ०
आवश्यक कागजातहरुः-

सुचकको नागरिकता, सूचक स्वयं उपस्थित,

सेवा प्रकारः- योजना सम्झौता
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- ०
आवश्यक कागजातहरुः-

वडाको सिफारिस, समितिको माइनुट,उपभोक्ता समितिमा रहेका व्यक्तिहरुको नागरिकताको फोटोकपी,उपभोक्ता समितिको नामको छाप, उपभोक्ता समितिको निर्णयको फोटोकपी आदी

जनमत

तपाईलाई हाम्रो सेवा कस्तो लाग्यो ?